Introducing : Aron Wouters

NEDERLANDS

Aron Wouters is een enorm sympathieke, jonge kunstenaar. Hij is slechts negentien en heeft nu al zo een bewogen weg afgelegd in de kunstwereld. Hij zit momenteel in zijn tweede jaar aan het KASK te Gent.

“Voor de rest zing ik in een koor, maar ik weet niet of het zo relevant is. (lacht)”

 © Astrid De Haes


Ik ben Aron Wouters, negentien jaar, geboren in 1996. Ik studeer Grafisch ontwerp aan het KASK in Gent, tweede jaar. Voor de rest zing ik in een koor, maar ik weet niet of het zo relevant is. (lacht)”

Als kleine man ging hij naar de tekenschool en muziekschool, maar van zodra hij in het middelbaar terecht kwam kon hij dit niet verder zetten. “In het zesde middelbaar ben ik terug begonnen met tekenschool. Die interesse heeft er altijd in gezeten, mijn vader heeft het altijd ondersteund. Sinds vorig jaar ben ik in het kunstonderwijs gestapt en ging het allemaal heel snel en is het een stroomversnelling hoger gegaan.”

 © Kimberly Hoskens 

Ik heb heel lang interieurvormgeving willen doen, ik weet niet goed waarom de switch naar grafisch ontwerp er kwam. Wat ik fijn vind aan grafisch ontwerp, is dat het geen puur vrije kunst is en dat er nog duidelijke deadlines zijn. Dat je een soort van iets meer prestatiedruk hebt, want ik denk dat het in veel kunstvormen heel vrij is. Het gegeven dat je een iets creëert met een zeker doel, bij vrije kunsten ook, maar het doel ligt anders.”

 “Dit om aan te tonen dat fotografie nog steeds een medium is om de werkelijkheid weer te geven en niet de werkelijkheid zelf.” 

Zijn werk draait rond herinneringen, deze visualiseert hij aan de hand van zijn familiealbums. Hij gaat enkele familiekiekjes op een abstracte manier in beeld brengen. Hij ontleed de foto’s zodanig dat ze abstracte, op zich staande beelden worden. “Dit om aan te tonen dat fotografie nog steeds een medium is om de werkelijkheid weer te geven en niet de werkelijkheid zelf.” Voor dit principe gaat hij zich inspireren op John Berger zijn documentaire Ways of Seeing. “Hij spreekt over de fotografie en film dat het gezien wordt als de werkelijkheid, maar in feite is dat nog een representatie van de werkelijkheid. Het is een cameraman die bewust of onbewust bepaald wat er getoond wordt of niet. Daarrond ben ik gaan werken. Ik was in fotoalbums aan het kijken, puur om de esthetische waarde van de foto’s ging ik ze inscannen en begon ik ze te bewerken in computerprogramma’s. Ik ben op een boek gekomen waarbij ik tien van de foto’s telkens in drie lagen heb opgedeeld, waarbij elke laag op kalkpapier stond, zodat de foto ook echt ontleed werd en de mensen de constructie van het beeld konden zien. Nadien heb ik van de achterste laag collages gemaakt om nog meer naar de essentie van het beeld te gaan; waaruit is het opgebouwd,.. De kleur was belangrijk voor mij persoonlijk.”

 

Composities in de omgeving vind ik altijd super interessant, omdat ik kleur heel belangrijk vind.”

Met zijn collages heeft hij de grote prijs van Kunstbende (een wedstrijd voor jonge kunstenaars) gewonnen, namelijk een tentoonstelling in het M HKA (Museum van Hedendaagse Kunsten te Antwerpen). Op Ithaka gaat hij met dit project een stapje verder. Hij ontleed een foto op een letterlijke manier, hij gaat aan de hand van plexiglas de foto naar een haast driedimensionale vorm brengen. Hij wil ervoor zorgen dat de collage nog eens uit elkaar wordt gehaald. Doordat de vlakken zo achter elkaar geplaatst zijn, moet de bezoeker dit bestuderen vanuit de juiste hoek om het totale beeld terug te kunnen aanschouwen.

Composities in de omgeving vind ik altijd super interessant, omdat ik kleur heel belangrijk vind. Die kleuren en die composities die zullen eigenlijk in het echte leven geen betekenis hebben, maar als je die dan toch ziet, dan kunnen ze een mooi beeld opleveren.” 

Maar, het project is nog niet gedaan. “De collages die ik nu eigenlijk heb zijn er tien en de bedoeling is om zo honderd collages te hebben. Honderd is een mooi streefdoel. Ik vind het een mooi gegeven om één muur volledig vol te hebben hangen met werken.”

Ik ben iemand die heel graag dingen maakt die er visueel aantrekkelijk uit zien, dat het een mooi beeld is.”

Ik ben iemand die heel graag dingen maakt die er visueel aantrekkelijk uit zien, dat het een mooi beeld is. Een concept is belangrijk, maar als het er visueel niet aantrekkelijk uit ziet, het hoeft niet perse mooi te zijn, het kan in alle vormen zijn, als het niet zo is dan werkt het niet voor mij.”

______________________________

ENGLISH

Aron Wouters is a sympathetic young artist. He is only nineteen years old and has already had an exciting journey in the art world. He’s currently in his second year at the Royal Academy of Fine Arts (KASK) in Gent. 

I am Aron Wouters, nineteen years old, born in 1996. I study Graphic Design in KASK in Gent, it’s my second year. And I sing in a choir, but I don’t think this is relevant. (laughs)”

© Astrid De Haes


As a little kid he went to the academy, but once he started high school he couldn’t go through with it. “In the last year of high school I began to retake drawing classes. The interest was always in me, my father has always supported me. Last year I started with an art education and everything started going so fast.” 

“I’ve always wanted to do interior design, I don’t really know why I’ve switched to graphic design. What I like about graphic design, is that it’s not a free art form and there are specific deadlines. That you got more of a pressure to perform, because I think that that’s something that’s very free in other art forms. It’s the fact that you have to create something with a certain goal, this is also something that’s present in the free arts, but the goal lies differently.”

 © Kimberly Hoskens 

This is to show that photography is still a medium to reflect the reality and not the reality itself.”

His work revolves around memories, he visualize this by using his family albums. He portrays some of the family snapshots in an abstract way. He decomposed the pictures so they become abstract, stand-alone images. “This is to show that photography is still a medium to reflect the reality and not the reality itself.” For this principle he’s inspired by John Berger’s documentary Ways Of Seeing. “He speaks about the photography and film that’s been seen as the reality, but in fact it’s a representation of the reality. It’s the camera man’s who conscious or unconscious chooses what has to be shown or not. This is something that I started working around. I was looking at the photo albums, only for the esthetic value of the pictures I scanned them and I began to edit in computer programs. I’ve come upon a book where I split ten pictures in three layers, where every layer was on chalkpaper, so that the picture was derived and the people could see the construction of it. Afterward I made collages of the lowest layer to go more into the essence of the picture, from what is it built, etc. The colour is very important for me personally.”

 “I’ve always liked compositions in the environment, because the colour is really important to me.”

With his collages he has won a grand price from Kunstbende (a competition for young artists), namely an exhibition in the M HKA (Museum of Contemporary Arts in Antwerp). At Ithaka he goes a step further. He derives a picture on a literally manner, he uses plexiglas to create a three dimensional form. He wants to make sure that it’s possible to deconstruct the collage once more. Because of the levels being placed behind one another, the visitor has to study this piece in the right direction to conceive the total image. 

I’ve always liked compositions in the environment, because the colour is really important to me. Those colours and those compositions don’t actually have a meaning in the real life, but if you still see it anyway, they can produce a beautiful image.”

 © Kimberly Hoskens

But, the project isn’t finished yet. “I have ten collages and I intent to make around hundred collages. Hundred would be a nice goal. I aim to make one wall full of artworks.”

I am someone that likes to create things that are visually pleasant, that becomes a beautiful image.”

I am someone that likes to create things that are visually pleasant, that becomes a beautiful image. A concept is important, but when it isn’t visually pleasant, it doesn’t have to be beautiful, it can come in many forms, if it isn’t like this, it doesn’t work for me.” 


K4

M1

Written in Dutch by Kimberly and translated by Meltem

Advertisements

...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s